قانون حراست اطلاعات شخصی

مطابق با قانون شماره 6563 قانون تجارت الکترونیک، جهت معارفه کالاها و خدمات گروه Cathay و مشارکتهای وابسته و شرکتهای شریک به آدرسهای الکترونیک متعلق به اینجانب بصورت مستقیم و یا غرمستقیم ویا ارسال پست الکترونیک تجاری جهت معارفه و ارتقاء پرستیژ شرکت و ثبت شدن همگی اطلاعات در سیستم بانک اطلاعات تامین کننده خدمات و ارائه شدن محتوی پست الکترونیک و سایر سوابق ثبتی به وزارت بازگانی و گمرکات جمهوری ترکیه اجازه میدهم.